Skip to content Skip to footer

Infolinia czynna Pn-Pt 8.00-20.00, Sb 8.00-16.00

0 items - 0,00 zł 0

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

SKLEPU INTERNETOWEGO BOSSTAL.COM

SPIS TREŚCI:  

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
 3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
 4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
 5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 9. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem  obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim  zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy,  cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie

stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Urszula Niemiec prowadząca działalność gospodarczą pod firmą URSZULA NIEMIEC „BOSSTAL” wpisany do Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw  gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: OS. PIŁSUDSKIEGO 4 LOK. 9, 26-130 SUCHEDNIÓW i adres do doręczeń: ul. 3-go Maja 88, 26-110 Skarżysko-Kamienna, NIP 663-177-19-51 , REGON 260436049 ,  adres poczty elektronicznej: biuro@bosstal.com, numer telefonu: 888 600 330, oraz 500 393 800 – zwany dalej  „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  – zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym  podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z  zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie  wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce  prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie  Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych  osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę  z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych  do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu  Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym  wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek  przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub  rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane  osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1)  przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu  przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są  przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie  bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem  przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków  technicznych lub organizacyjnych.

1.6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób  fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i  organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te  są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające  pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

1.7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. SprzedawcaSklep InternetowyUsługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w  Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

 1. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH 
 1. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH 

2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na  przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest  niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie  osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku  prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie  uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których  nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,  wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z  podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych  Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki  prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

 1. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM 

3.1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z  działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym lub przez Administratora.  Przykładowo, jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania  zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie  Administratora.

3.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach, na  podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania danych
Wykonanie Umowy Sprzedaży lub  umowy o świadczenie Usługi  Elektronicznej lub podjęcie działań  na żądanie osoby, której dane  dotyczą, przed zawarciem w/w  umów Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia  RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do  wykonania umowy, której stroną jest  osoba, której dane dotyczą, lub do  podjęcia działań na żądanie osoby,  której dane dotyczą, przed zawarciem  umowy Dane są przechowywane przez okres  niezbędny do wykonania, rozwiązania  lub wygaśnięcia w inny sposób  zawartej Umowy Sprzedaży lub  umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia  RODO (prawnie uzasadniony interes  administratora) – przetwarzanie jest  niezbędne do celów wynikających z  prawnie uzasadnionych interesów  Administratora – polegających na  dbaniu o interesy i dobry wizerunek  Administratora, jego Sklepu Internetowego oraz dążeniu do  sprzedaży Produktów Dane są przechowywane przez okres  istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż  przez okres przedawnienia roszczeń  Administratora w stosunku do osoby,  której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora  działalności gospodarczej. Okres  przedawnienia określają przepisy  prawa, w szczególności Kodeksu  Cywilnego (podstawowy termin  przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy  lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa  lata). Administrator nie może przetwarzać  danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w  tym zakresie przez osobę, której dane  dotyczą.
Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane  dotyczą, wyraziła zgodę na  przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych  przez Administratora Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której  dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Prowadzenie ksiąg podatkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia  RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji  podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017  r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) – przetwarzanie jest niezbędne do  wypełnienia obowiązku prawnego  ciążącego na Administratorze Dane są przechowywane przez okres  wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg podatkowych  (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania  podatkowego, chyba że ustawy  podatkowe stanowią inaczej).
Ustalenie, dochodzenie lub  obrona roszczeń jakie może  podnosić Administrator lub jakie  mogą być podnoszone wobec  Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia  RODO (prawnie uzasadniony interes  administratora) – przetwarzanie jest  niezbędne do celów wynikających z  prawnie uzasadnionych interesów  Administratora – polegających na  ustaleniu, dochodzeniu lub obronie  roszczeń, jakie może podnosić  Administrator lub jakie mogą być  podnoszone wobec Administratora Dane są przechowywane przez okres  istnienia prawnie uzasadnionego  interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż  przez okres przedawnienia roszczeń  jakie mogą być podnoszone wobec  Administratora (podstawowy termin  przedawnienia dla roszczeń wobec  Administratora wynosi sześć lat).
Korzystanie ze strony Sklepu  Internetowego i zapewnienie jej  prawidłowego działania Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia  RODO (prawnie uzasadniony interes  administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z  prawnie uzasadnionych interesów  Administratora – polegających na  prowadzeniu i utrzymaniu strony  Sklepu Internetowego Dane są przechowywane przez okres  istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż  przez okres przedawnienia roszczeń  Administratora w stosunku do osoby,  której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora  działalności gospodarczej. Okres  przedawnienia określają przepisy  prawa, w szczególności Kodeksu  Cywilnego (podstawowy termin  przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy  lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa  lata).
Prowadzenie statystyk i analiza  ruchu w Sklepie Internetowym Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia  RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z  prawnie uzasadnionych interesów  Administratora – polegających na  prowadzeniu statystyk i analizie ruchu  w Sklepie Internetowym celem  poprawy funkcjonowania Sklepu  Internetowego i zwiększenia sprzedaży Produktów Dane są przechowywane przez okres  istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby,  której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora  działalności gospodarczej. Okres  przedawnienia określają przepisy  prawa, w szczególności Kodeksu  Cywilnego (podstawowy termin  przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem
 1. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM 

4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne  jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania,  kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i  organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane  dotyczą.

4.2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce  prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne  do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.  Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi  współpracującemu z Administratorem.

4.3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub  kategoriom odbiorców:

4.3.1. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie  Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane  osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie  Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

4.3.2. podmioty kredytujące / leasingodawcy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu  płatności w systemie ratalnym lub płatności leasingowej Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta  wybranemu kredytodawcy lub leasingodawcy obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie  Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

4.3.3. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne,  umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i  świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania  komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy  oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia  zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w  zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

4.3.4. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe,  prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku  oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką  prywatności.

4.3.5. dostawcy umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych  podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego  pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek (np. logowanie za pomocą danych logowania do serwisu  społecznościowego) i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, w tym również:

4.3.5.1. Facebook Ireland Ltd. – Administrator korzysta na stronie Sklepu Internetowego z wtyczek społecznościowych  serwisu Facebook (np. przycisk Lubię to!, Udostępnij lub logowanie za pomocą danych logowania do serwisu  Facebook) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony Sklepu  Internetowego do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i  zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują  informacje o działaniach na stronie Sklepu Internetowego – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach,  zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma  konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).

 1. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

5.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu  decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych  przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych  konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze, Administrator podaje w  tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

5.2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje  podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży prawa administratora. RODO podaje też szereg dodatkowych  zapisów, które taka umowa powinna zawierać. Brak takiej umowy  stanowi naruszenie przepisów RODOZawarcie takiej umowy jest  także w Państwa interesie – w razie kontroli na jej podstawie będą  mogli Państwo wykazać zapewnienie należytej ochrony danych.

5.3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na  stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego  Produktu w Sklepie Internetowym czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie  Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na  zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny  sposób istotnie na nią wpływa.

 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo  żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia  zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są  w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na  podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO  oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn  związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6  ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na  podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych,  chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec  interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby  marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec  przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w  jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności, można kontaktować się z  Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu  Internetowego.

 1. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA

7.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i  zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa,  czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep  Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m. in. tutaj:  https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.2. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę Sklepu internetowego można podzielić na różne rodzaje, według  następujących kryteriów:

Ze względu na ich dostawcę:

1) własne (tworzone przez stronę  Sklepu Internetowego

Administratora) oraz

2) należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż

Ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu  osoby odwiedzającej stronę  Sklepu Internetowego:

1) sesyjne (przechowywane do  czasu wylogowania się ze

Sklepu Internetowego lub

Ze względu na cel ich stosowania:

1) niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony  Sklepu Internetowego),

2) funkcjonalne/preferencyjne

(umożliwiające dostosowanie

7.3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony  Sklepu Internetowego w następujących konkretnych celach:

Cele stosowanie plików Cookies  w Sklepie Internetowym

Administratora

identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i  pokazywania, że są zalogowani (pliki Cookies niezbędne)
zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia  (pliki Cookies niezbędne)
zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub  danych logowania do Sklepu Internetowego (pliki Cookies niezbędne lub/i  funkcjonalne/preferencyjne)
dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych  preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu  strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego (pliki  Cookies funkcjonalne/preferencyjne)
prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania  ze strony Sklepu Internetowego (pliki Cookies analityczne i wydajnościowe)

7.4. Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania  plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę Sklepu Internetowego jest możliwe w  następujący sposób:

W przeglądarce Chrome:

(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.

W przeglądarce Internet Explorer:  (1) kliknij menu „Narzędzia”, (2)  przejdź do zakładki „Opcje

internetowe”, (3) przejdź do zakładki  „Ogólne”, (4) przejdź do zakładki  „Ustawienia”, (5) kliknij pole „Wyświetl  pliki”

 

W przeglądarce Firefox:

(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę  tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do  zakładki „Dopuszczone” lub

„Zablokowane”, (3) kliknij pole  „Ciasteczka śledzące między

witrynami”, „Elementy śledzące  serwisów społecznościowych” lub  „Treści z elementami śledzącymi”

W przeglądarce Opera:

(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę  kłódki po lewej stronie, (2) przejdź  do zakładki „Pliki cookie”.

Niezależnie od przeglądarki, za  pomocą narzędzi dostępnych np. na  stronie:

https://www.cookiemetrix.com/ lub:  https://www.cookie-checker.com/

 

w przeglądarce Safari:

(1) kliknij menu „Preferencje”, (2)  przejdź do zakładki „Prywatność”, (3)  kliknij w pole „Zarządzaj danymi  witryn”

7.5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików  Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej  przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć  możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre  funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia

7.6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z  plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez  ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy  przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Microsoft Edge

7.7. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych  przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają  Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są  w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepu Internetowego i analizie  ruchu w Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz  sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których  odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

7.8. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej  aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki  udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

8.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na  inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.